ენერგეტიკული მონაცემები საქართველოში

ელექტროენერგიის მიწოდება, მლნ კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (5 თვე)
1 ელექტროენერგიის ჯამური გამომუშავება 10 832.6 11 573.6 11 530.4 12 135.2 11 856.8 11 159.8 12 645.0 14 246.6 14 395.8 5 823.2
1.1 თბოსადგურების ჯამური გამომუშავება 2 378.7 2 235.5 2 233.0 2 114.9 2 840.4 2 820.8 2 379.6 3 387.7 3 446.5 1 238.9
1.2 ქარის ელექტროსადგურების ჯამური გამომუშავება 0.0 9.0 87.8 84.3 84.7 90.8 83.4 87.5 86.1 34.0
1.3 ჰიდროელექტროსადგურების ჯამური გამომუშავება 8 453.8 9 329.2 9 209.6 9 936.0 8 931.7 8 248.2 10 182.1 10 771.4 10 863.2 4 550.3
2 ელექტროენერგიის ჯამური იმპორტი 699.2 478.9 1 497.2 1 508.8 1 626.5 1 610.1 2 006.2 1 533.2 789.8 452.9
3 ელექტროენერგიის საერთო სასადგურო დანახარჯი 240.1 209.0 215.3 212.7 236.5 216.0 213.7 258.6 268.5 108.3
4 ელექტროენერგიის ჯამური მიწოდება 11 291.7 11 843.6 12 812.3 13 431.2 13 246.9 12 553.9 14 437.6 15 521.2 14 917.1 6 167.8
ელექტროენერგიის მოხმარება, მლნ კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (5 თვე)
1 ელექტროენერგიის ჯამური მოხმარება 11 291.7 11 843.6 12 812.3 13 431.2 13 246.9 12 553.9 14 437.6 15 521.2 14 917.1 6 167.8
1.1 სადისტრიბუციო კომპანიების და აფხაზეთის ჯამური მოხმარება 9 143.4 9 798.5 10 428.6 10 772.1 9 888.9 9 698.3 10 175.4 10 439.6 10 274.8 4 418.0
1.2 პირდაპირი მომხმარებლების ჯამური მოხმარება 1 221.7 1 208.9 1 427.5 1 794.1 2 863.5 2 438.1 3 554.5 3 725.9 2 778.6 1 226.5
2 გაჩერებული ელექტროსადგურების საკუთარი მოხამარება 16.6 19.2 19.2 18.3 15.2 20.7 23.2 16.0 16.7 8.2
3 ელექტროენერგიის ჯამური ექსპორტი 659.9 559.0 685.7 588.6 243.4 153.8 391.0 971.1 1 468.4 397.4
4 გადამცემი სისტემის ოპერატორის ქსელში ჯამური დანაკარგები 250.0 258.0 251.3 258.1 235.8 243.1 293.5 368.7 378.6 117.5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (5 თვე)
ტრანზიტი, მლნ კვტ.სთ 0.0 849.6 254.0 13.4 136.2 101.8 1 183.7 3 160.3 3 444.5 331.4
დეტალური მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
იანვარი 13.365 13.427 13.649 12.803 13.525 14.587 15.624 18.380 14.516 15.522
თებერვალი 15.325 13.610 13.532 13.102 13.654 13.884 15.637 19.578 14.455 15.737
მარტი 14.880 8.213 12.637 12.215 13.444 18.466 16.710 18.321 13.884 15.612
აპრილი 13.635 10.570 11.356 12.118 12.993 16.089 16.953 16.803 13.738 15.311
მაისი 7.935 10.252 9.428 13.260 7.363 13.208 12.755 13.757 8.520 12.413
ივნისი 8.027 10.625 12.187 12.645 7.228 13.174 13.905 14.376 12.141
ივლისი 9.028 9.301 11.914 8.888 13.603 15.035 11.150 11.511 13.604
აგვისტო 13.638 10.003 11.149 11.905 14.284 15.465 16.050 15.234 13.644
სექტემბერი 13.673 10.120 11.781 11.611 14.837 16.639 16.959 15.153 14.337
ოქტომბერი 12.407 11.019 13.768 14.039 14.687 17.329 17.523 17.065 15.002
ნოემბერი 13.141 10.679 14.137 13.801 15.451 16.635 16.851 14.456 14.932
დეკემბერი 13.133 11.230 12.664 14.038 14.730 15.738 16.821 14.480 14.656
მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
იანვარი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 4.653 12.611 18.581
თებერვალი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 4.653 11.506 18.156
მარტი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.375 11.668 18.643
აპრილი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.854 11.668 12.778
მაისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857 2.412
ივნისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
ივლისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
აგვისტო 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
სექტემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 8.613 11.668
ოქტომბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 12.368 11.733
ნოემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.049 11.733
დეკემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 12.304 12.304 12.304 12.913 12.017
მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
იანვარი 0.592 2.045 1.771 1.778 1.843 1.944 2.072 1.789 1.795 1.797
თებერვალი 0.619 2.142 1.752 1.695 1.874 1.940 2.055 1.805 1.698 1.821
მარტი 0.578 1.998 1.860 1.813 1.905 2.161 1.091 1.755 1.995 1.946
აპრილი 0.575 2.081 1.923 1.783 2.010 2.412 1.791 1.935 1.743 1.963
მაისი 0.471 1.238 1.553 0.861 1.640 2.291 1.824 1.448 1.438 1.413
ივნისი 0.412 0.711 0.388 0.365 0.927 2.105 0.372 1.322 1.086
ივლისი 0.369 1.512 1.010 0.932 0.301 0.320 0.273 0.249 0.626
აგვისტო 0.356 1.643 1.337 1.359 1.211 0.291 0.899 0.578 0.445
სექტემბერი 0.557 1.953 1.585 1.788 1.630 2.142 2.069 1.776 1.740
ოქტომბერი 0.540 2.115 1.868 1.916 1.993 2.458 2.091 2.099 2.004
ნოემბერი 2.097 1.984 1.657 1.697 1.765 2.113 1.963 1.852 1.847
დეკემბერი 1.811 0.663 0.454 1.466 1.374 1.056 1.647 0.472 1.358
მონაცემების გადმოწერა